יום א', יד’ בשבט תשע”ט
מנבסנט
    האתר הראשי  |  דף הבית  
מערכת המנב"סנט מפותחת בשלבים, וכוללת נכון להיום מספר מודלים: ניהול הערכות תלמידים, דיווח מהלך שיעור, נוכחות והתנהגות תלמידים, מערכת שעות בית ספרית, מצבת עו"ה(חט"ע), דיווח אירועים חריגים(תאונה), ביטחון בית ספרי, מגוון רב של דוחות ותעודות, שירות להורים ותלמידים (פיילוט) ועוד.

בהמשך לדיון שהתקיים אתמול בהשתלמות מנהלים בנושא חובת השימוש במנב"סנט, מצ"ב קישור למסמך המנכ"לית המדבר על הסדרת השימוש במערכת המנב"סנט , חלוקת המערכות לשלושה מעגליםכאשר בתי הספר הרשמיים, החל משנת הלימודים תשע"ד, ישתמשו במערכות המעגל הראשון והשני רקבסביבת מנב"סנט ובמערכות המעגל השלישי במערכות חיצוניות. בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, ישתמשו במערכות המעגל הראשון רק בסביבת מנב"סנטובמערכות המעגל השני בתוכנות המשרד או בתוכנות פרטיות )מאושרות ע"י משרד החינוך(ובמערכות המעגל השלישי במערכות פרטיות, זאת בהדרגה ובהתאם לסיכומים עם הבעלויות. למעבר לקישור